Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:130/63 Balgat / Ankara
+90 (312) 472 89 36
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
trzh-TWenfrde

Şirket Kuruluş Danışmanlığı

Limited Şirket Kuruluşu

Limited şirket kurmak, 2018 yılı için 34.000,00 TL ve üzeri kar hedefleyen işletmeler veya hedefleri daha yüksek olan girişimler için, Kurumlar vergisinin sabit vergi oranı( %22 ) üzerinden hesaplanması sebebiyle, şahıs şirketinden daha avantajlıdır. 

Limited Şirketler, yasalar açısından yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilirler.

Limited Şirket,  kurucularının, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı şirket sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.

Şirketin resmi olarak kurulması için, şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması gerekmektedir. 

• Şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu kayıtlar

• Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer

• Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu

• Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları. Müdürlerin adları soyadları, unvanları, vatandaşlıkları

• Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli.

Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler ayrıca kanunda sayılmıştır.

• Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulurlar.

• Ortak sayısı en az 1, en fazla 50 kişi olabilir. Şirket sonradan 1 ortak sayısının kalmasıyla tek ortaklı yapıya dönüşebilir.

• Limited Şirketin kurulabilmesi için ortaklar tarafından toplamda en az 10.000 TL değerinde başlangıç sermayesi taahhüt edilmelidir ve ¼ ü kuruluş aşamasında ödenmiş olmalıdır.

• Kayıtlı sermaye sistemi Limited Şirketler için uygulanmaz.

• Bir payın değeri 25,00 TL’den az olamaz katları uygulanabilir.

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ'in 5'inci maddesinde sayılan şirketlerin kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. 

Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim şirket kurmak, 2018 yılı için 34.000,00 TL ve üzeri kar hedefleyen işletmeler veya hedefleri daha yüksek olan girişimler için, Kurumlar vergisinin sabit vergi oranı( %22 ) üzerinden hesaplanması sebebiyle, şahıs şirketinden daha avantajlıdır.  

Anonim Şirketler, yasalar açısından yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilirler. 

Anonim Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.

Anonim şirketin resmi olarak kurulması için, esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması gerekir.

Esas sözleşmede bulunacak hususlar

• Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer.

• Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.

• Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları.

• Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları.

• Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı.

• Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket karından sağlanacak menfaatler.

• Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar.

• Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları.

• Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre.

• Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı.

• Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları.

• Şirketin hesap dönemi.

• İlk yönetim kurulu üyeleri atanması

Anonim Şirketler, gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulurlar. 

Ortak sayısı en az 1 kişi olabilir. Ortak sayısı için maksimum bir sınır yoktur. 

Ortak sayısı 250’yi geçtiği takdirde, şirketler Sermaye Piyasası Kurulu Yönetmeliği’ne tabi olurlar. 

Şirket sonradan 1 ortak sayısının kalmasıyla tek ortaklıya yapıya dönüşebilir.

Anonim Şirketin kurulabilmesi için ortaklar tarafından en az 50.000 TL değerinde başlangıç sermayesi taahhüt edilmelidir ve kuruluş aşamasında ¼ ünün ödenmesi ve bankadan bloke mektubunun alınması gerekmektedir.

Belli bir tavan değere kadar sermaye artırımının Yönetim Kurulu tarafından yapılabileceğini öngören kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır.

Kayıtlı sermaye sistemine tabi olmak için şirketin halka açık ya da halka kapalı anonim şirket olması fark etmez.

Bir payın değeri en az 1 kuruş olabilir.

Mirror SMMM İletişim

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:130/63 Balgat / Ankara

Tel: +90 (312) 472 89 36

E-Mail: info@mirrorsmmm.com

Mirror SMMM Haberler